EU vill ha mer makt – regeringen säger ja

Sveriges regering godtar nu ett förslag från EU-kommissionen om att utvidga EU:s kompetens att lagstifta på straff­rättens område, skriver justitiedepartementet i en faktapromemoria. Syftet är att förskansa sanktionerna mot Ryssland.

EU-kommissionen försöker nu befästa sanktionerna mot Ryssland genom att utvidga sin lagstiftande makt.

Man vill att den rätts­­liga grunden för EU:s straff­rättsliga lagstift­ning breddas så att den även omfattar över­trädelser av sanktions­beslut som EU meddelat.

Det påstås att detta behövs för att sank­tionerna mot Ryssland ska vara effektiva. Syftet är att förmå medlems­staterna att ingripa mot över­trädelser eller åsido­sättanden av sanktions­besluten ”med tillräckligt avskräckande åtgärder”, skriver regeringen.

Idag hanteras överträdelser på vitt skilda sätt bland medlemsländerna, vilket enligt kommissionen urholkar sanktionerna och leder till att frysta tillgångar trots allt går till Ryssland.

”Av detta skäl anser kommis­sionen det vara nöd­vändigt att utvidga EU:s kompetens att lagstifta på straff­rättens område. Syftet med utvidg­ningen är att EU ska kunna fastställa en minimi­nivå för kriminali­sering och påföljder vid över­trädelser av sanktioner beslutade av EU. Regeringen, som inte i det här samman­hanget tar ställning till eventuella senare lagstift­nings­alternativ, godtar kommis­sionens förslag”, skriver regeringen i sin faktapromemoria.

Ett dylikt beslut kräver enhällighet i ministerrådet samt godkännande av Europa­parla­mentet. Men om det går igenom har kommissionen klargjort att man omgående därefter kommer presen­tera förslag ett till ett direktiv­, som medlemsländerna sedan måste följa.