Liberalerna drar tillbaka misstroendehotet mot miljöministern

Foto: Faksimil riksdagens webbtv

Liberalerna meddelar att de släpper hotet om misstroendevotum mot miljöminister Annika Strandhäll (S). Detta efter klara besked från miljöministern att beslut kommer fattas om slutförvar för kärnavfall den 27 januari.

Från Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag (SKB) är tongångarna positiva, detta efter att regeringen kommit med ett datum när avgörande om den framtida kärnbränslehanteringen fattas.

– Jag känner mig väldigt hoppfull kring att vi kommer att få positiva besked, säger Johan Dasht VD för SKB till TT.

SKB gick redan ut den 22 oktober i ett pressmeddelande och menade att det inte fanns några hinder för regeringen att fatta ett positivt beslut om kärnbränslehanteringen. Detta efter en remissrunda där alla tunga instanser gett klartecken och de berörda kommunerna godkänt att deras kommun tar emot kärnavfallet.

– Strålsäkerhetsmyndigheten anser att regeringen kan fatta beslut om tillstånd för slutförvaret. Kärnavfallsrådet vill se ytterligare forskning efter beslutet, vilket redan ingår i SKB:s forskningsprogram som godkändes av regeringen 2019, sa Dasht.

– Det innebär att regeringen nu har allt underlag som krävs för att fatta beslut om en slutlig lösning för Sveriges använda kärnbränsle, avslutar Dasht.

Det var i augusti som regeringen delade upp SKB:s ansökan om ett sammanhängande slutförvarssystem genom att tillåta ökad inlagring av använt kärnbränsle i mellanlagret i Oskarshamn. Samtidigt skulle beslutet om slutförvaret och inkapslingsanläggningen skjutas på framtiden. Detta trots att SKB:s slutförvarsmetod hade granskats i en tillståndsprövning som pågått sedan 2011 och tillstyrkts av expertmyndigheten Svenska Strålskyddsmyndigheten (SSM). Istället blev det efter ett regeringsbeslut en ny remiss runda där Kärnavfallsrådet och SSM efterfrågades för vägledning kring en vetenskaplig artikel om kopparkorrosion och ett mastersarbete om deformationsåldring av segjärn.

Det uppdelade beslutet kritiserades från många experter och i riksdagen riktade en majoritet då ett krav om skyndsam hantering av ärendet från regeringen. Detta då förseningar riskerade påverka den kvarvarande kärnkraftens energiproduktion negativt. Dåvarande miljöminister Per Bolund (MP) valde däremot att obstruera riksdagsbeslutet. När den renodlade socialdemokratiska regeringen inte gav klara besked valde därför Liberalerna att gå fram med hot om misstroendevotum.