JO kritisk till vaccinpassen – bristande rättslig analys

DU BIDRAR ENKLAST GENOM ATT KLICKA HÄR:

Donate

Donera till Swebbtv - tillsammans formar vi Sverige

Foto: Skärmdump/Regeringen

Justitieombudsmannen, JO, är kritisk till regeringens bristande analyser av covidpassen samt att regeringen mer eller mindre helt har delegerat till Folkhälsomyndigheten att bestämma om frågor som berör grundläggande fri- och rättigheter.

Magdalena Anderssons (S) regering har upprepade gånger hotat med att införa covidpass i ännu fler miljöer, däribland gym och restauranger.

Förslaget har skickats ut på remiss, och svaren skulle vara inne senast i går måndag.

Justitieombudsmannen har lämnat in sin replik och är tydligt kritisk, bland annat till att Folkhälsomyndigheten fått makt att bestämma hur långtgående passen blir.

”Författningskonstruktionen innebär att det i praktiken är Folkhälsomyndigheten som får bestämma om, när och i vilka situationer vaccinationsbevis ska få användas. Det innebär en omfattande delegering av normgivningsmakt från regeringen till en förvaltningsmyndighet över frågor som berör grundläggande frioch rättigheter. Enligt mig kan lämpligheten av en sådan delegering ifrågasättas”, skriver JO i sitt svar.

JO påpekar också att det finns ett krav på proportionalitet i lagen, att det alltså ska göras en rimlig avvägning mellan målet om minskad smittspridning och den allvarliga inskränkning som covidpassen innebär för medborgarnas fri- och rättigheter:

”När det gäller en så långtgående smittskyddsåtgärd som vaccinationsbevis anser jag det naturligt att det är regeringen som ska göra denna intresseavvägning och ser en viss inneboende fara med att proportionaliteten bedöms av en förvaltningsmyndighet vars uppgift är folkhälsan och främsta intresse i dessa dagar är att begränsa smittspridning.”

Enligt JO föreslår regeringen att vaccinbevis införs i kollektivtrafik med buss eller tåg som överstiger 150 kilometer, och det görs inga undantag för detta.

JO undrar om det verkligen kan vara proportionerligt att förbjuda en ovaccinerad person att få resa till exempelvis en begravning med tåg eller buss. Han undrar också om detta gäller när personen nyligen nyligen testat negativt för covid-19 eller tidigare haft sjukdomen.

”I promemorian saknar jag helt överväganden i sådana frågeställningar. Enligt mig är det en brist i det remitterade underlaget”, skriver JO.

JO upprepar här också kritiken att Folkhälsomyndigheten får bedöma proportionaliteten av covidbevis i kollektivtrafiken, och att myndigheten kan göra det utan närmare vägledning.

Enligt JO innebär passen ett betydande ingrepp i ovaccinerades möjligheter att delta i samhället.

JO har tidigare efterfrågat en mer grundlig analys av frågan om även tillfrisknande från covid ska kunna ingå i passen samt hela förslagets förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter.

Men bristerna i denna analys kvarstår.

”Jag anser att dessa tidigare lämnade synpunkter gör sig gällande även beträffande nu aktuellt förslag. Även i denna promemoria saknas en tydlig redogörelse för varför inte bevis om tillfrisknande kan godtas. Avsnittet om förslagets förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter är visserligen något mer utvecklat än det som JO yttrade sig över i september 2021, men jag saknar fortfarande en djupare analys av frågan. Det gäller särskilt som förslaget enligt vad som anges i promemorian kan medföra ett betydande ingrepp i ovaccinerades möjligheter att delta i samhället”, skriver JO.

Men kritiken är inte slut där. JO påpekar också att den rättsliga analysen brister ytterligare eftersom relevanta institutioner, som till exempel allmänna domstolar och kammarrätter, inte har tillfrågats som remissinstanser. Förslaget har ett stort antal remissinstanser som tittar på de praktiska konsekvenserna av covidpassen, förklarar Justitieombudsmannen, men få som kan analysera frågan juridiskt utifrån grundlagsskyddade fri- och rättigheter:

”Denna obalans i urvalet av remissinstanser riskerar att medföra att förslagets konstitutionella aspekter inte blir tillräckligt belysta. Beredningen av förslaget inger därför betänkligheter.”

JO säger dock inte tydligt nej till att passen över huvud taget används, och intar en märkbar undergiven ställning gentemot regeringen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  • - Håll dig uppdaterad med vad som händer hos Swebbtv
  • - Få inbjudningar till våra event, konferenser och live-sändningar
  • - Var först med att ta del av våra program